+420 286 850 301  
                                                                                                                                                                                                                                       
Spolupráce

   

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

I.
Předmět spolupráce

Předmětem spolupráce je nabídka, distribuce a prodej bezpečnostních tabulek,
jejichž dodavatelem je firma STRO.M propagace s.r.o., dále jen dodavatel a odběratelem firma............................ . 

II.
Zásady spolupráce

1.Dodavatel zajistí :
a)
dodávku bezpečnostních tabulek uvedených v nabídce odběrateli obratem,
nejpozději však do 14-ti dnů od zaslání požadavku odběratele
b)dodávku u nově zařazených tabulek a nebo počtu vyšších než 1 000 ks tabulek
uvedených v nabídce, uskuteční nejpozději do 14-ti dnů od zaslání požadavku odběratele

2.Odběratel zajistí :
a)
průzkum trhu
b)návrhy na nový sortiment bezpečnostních tabulek 

III.
Způsob prodeje a lhůty finančního vypořádání

1.Dodavatel poskytne odběrateli 10-ti % slevu oproti cenám uvedeným v nabídce (e-shopu).
2.Dodavatel poskytne odběrateli 15-ti % slevu oproti cenám uvedeným v nabídce při ročním odběru vyšším
než 100 000,- Kč.
3.Dodavatel bude fakturovat jednou za měsíc všechny objednávky došlé v průběhu určitého měsíce, s příslušnou
slevou. Odběratel se zavazuje, že bude hradit zaslané faktury v uvedených termínech splatnosti.
V opačném případě se odběratel zavazuje uhradit za každý den po splatnosti
faktury částku ve výši 0,1 % z fakturované částky.
4.Všechny objednávky, uskutečněné po nezaplacení faktur v termínu splatnosti
u předešlé objednávky, bude dodavatel zasílat odběrateli na dobírku. 

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení platnosti této smlouvy
může být provedeno dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na dobu jednoho měsíce.
2.Smlouva o spolupráci je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží smlouvu jedenkrát.
3.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání odběratelem. 

V Praze dne :
Dodavatel :   
                                                                 Odběratel :
Název firmy: STRO.M propagace s.r.o.
Sídlo: Praha9 Vinoř,
Mladoboleslavská 662
PSČ: 190 17
Tel/fax:
286852858
Tel: 286850301,
IČO:
26721970
DIČ:
CZ26721970
Bankovní spojení:
Česká spořitelna Praha 9                                   
                                   č.ú.249924399/0800

E-mail: stro.m@iol.cz
Internet: http://www.stromprop.cz

 

 

 

Vstup do e - shopu s bezp. tabulkami